YOU-Iの外国人メンバー達
เจ้าหน้าที่
นานาชาติ
16
ภาษา
เครือข่ายทั้งในและต่างประเทศที่คอยสนับสนุนกิจกรรม ต่างๆของชุมชน
คุณสมบัติของYOU-I
บริษัทต่างๆที่ต้องการ คนทำงานชาวต่างชาติ
ผู้ที่ต้องการทำงานในประเทศญี่ปุ่นที่อยู่ในและนอกประเทศญี่ปุ่น
เรามีทีมงานคอยช่วยเหลือชาวต่าง
ชาติที่อาศัยอยู่ในจังหวัดอิชิกาวะ
※และให้ความช่วยเหลือผู้อบรมทักษะเฉพาะทางด้วยเช่นกัน
มีเจ้าหน้าที่ชาวต่างชาติคอยช่วยเหลือคนทำงานชาวต่างชาติ
บริษัทที่ได้รับการแนะนำล้วนเป็นที่บริษัทที่ดีและน่าเชื่อถือ
ให้คำปรึกษาในภาษาผู้อบรมได้
ให้บริการเดินพิธีการเอกสารทั้งหมดสำหรับการเข้าประเทศ
มีเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นคอยประสานงาน
มีรายได้ที่ดี
ให้ความช่วยเหลือเศรษฐกิจในท้องถิ่นในทุกๆรายละเอียด
*1. ค่าแรงระบบอบรมทักษะเฉพาะทาง (รายละเอียดเพิ่มเติม)
*2. เวียดนาม(5บริษัท+2มหาวิทยาลัย)/ ไทย(2บริษัท+2มหาวิทยาลัย)/ อินโดนีเซีย(3บริษัท+1มหาวิทยาลัย)/ เนปาล,ฟิลิปปินส์ในอนาคต (ปัจจุบัน 2019)
มีความตั้งใจ
ต่อการทํางาน
รักความก้าวหน้า
มีความมั่นใจ
กับสภาพแวดล้อม
ในการทํางาน
※3
การสร้าง
ที่ทํางานให้เป็น
ระบบGlocal
เราพร้อมให้คําแนะนําเรื่องการอยู่อาศัยและภาษาญี่ปุ่นเพื่อความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน.สร้างความสบายใจและมั่นใจในสถานประกอบการ. สำหรับผู้ประกอบการ เรามีบุคลากรต่างชาติที่มีความรู้ความสามารถและ สร้างระบบการทำงานในท้องถิ่นให้เป็นสากล
*3. “Glocal” เป็นการผสมผสานความเป็นสากลกับท้องถิ่น (คิดแบบสากลเพื่อบริหารพื้นที่ท้องถิ่น)
งานบริการที่YOU-Iสามารถทำได้มากกว่าใคร

ในความเป็นจริง,สิ่งสำคัญสำหรับการอยู่อาศัยและทํางานในญี่ปุ่น,คือการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น,วัฒนธรรมต่างๆในท้องถิ่น และต้องการความช่วยเหลือและเข้าใจพื้นฐานของตนเอง YOU-I พร้อมให้ความช่วยเหลือสิ่งเหล่านี้รวมทั้งระบบการทำงานของทั้งคนทำงานและบริษัทผู้จ้างงาน

เพื่อสร้างความมั่นใจในสถานที่ทำงานและมีความสุขต่อการทำงาน

ทำไมคนทำงานชาวต่างชาติต้องการความช่วยเหลือ?

ในญี่ปุ่น,จำนวนคนทำงานลดน้อยลงอย่างรวดเร็วดังนั้น, แรงงานต่างชาติจึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นระบบผู้ฝึกงานทางเทคนิคชาวต่างชาติก็ยังมีปัญหาอยู่หลายประการเช่นการหายตัวไปจากสถานที่ทำงานและกลายเป็นปัญหาสังคม

「ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ได้มาจากผู้ฝึกอบรมเพียงอย่างเดียว เรารู้ปัญหาของคนทำงาน.เราเริ่มต้นโครงการ ส่งเสริมการทำงานอย่างมีความสุข.เราใช้ประสบการณ์จากกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร NPO

※บริษัทผู้จ้างจะชำระค่าธรรมเนียมงานบริการแทนผู้ทำงาน

※ผู้มาทำงานจะต้องชำระค่าดำเนินพิธีการขอวีซ่าต่างๆและค่าใช้จ่ายในการเดินทางเอง

เวปไซต์หางาน
เปิดประตูสู่งานในญี่ปุ่น YOU-I JAPAN

มีงานจากหลากหลายหน่วยงานในญ่ีปุ่น ที่คุณสามารถสมัครเข้ามาในภาษาของตนเองได้

จุดแข็งของ YOU-I

สายสัมพันธ์ของผู้คน, สายสัมพันธ์สู่โลกกว้าง
YOU-I (ยู-ไอ)เริ่มก่อตั้งในปี2006 เป็นกลุ่มแลกเปลี่ยนระหว่าง ประเทศมีจุดศูนย์กลางในจังหวัดอิชิกาวะ และเติบโตเป็นองค์ กรในปี 2008 เราเห็นเล็งเห็นความสำคัญ ความรู้ความสามารถทางด้านภาษาของคนในพื้นที่,และมีจุดประสงค์หลักเพื่อช่วยชาวต่างชาติในพื้นที่ได้ร่วมสร้างสรรค์ชุมชน
NPO เป็นองค์กรแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ
ประกอบด้วยชาวญี่ปุ่น สมาชิกหลายภาษา หลาย
วัฒนธรรม ซึ่งเป็นจุดแข็งของเรา
YOU-I JAPAN Co., Ltd.
Kazuo Yamada, ประธานกรรมการ
ติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการให้ความช่วย
เหลือคนงานชาวต่างชาติ ยินดีให้คำปรึกษา

ติดต่อเรา