เครือข่ายทั้งในและต่างประเทศที่คอยสนับสนุนกิจกรรม ต่างๆของชุมชน
เหตุผลของการดูแลคนงานต่างชาติ

ในญี่ปุ่น,จำนวนคนทำงานลดน้อยลงอย่างรวดเร็วดังนั้น, แรงงานต่างชาติจึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นระบบผู้ฝึกงานทางเทคนิคชาวต่างชาติก็ยังมีปัญหาอยู่หลายประการเช่นการหายตัวไปจากสถานที่ทำงานและกลายเป็นปัญหาสังคม

「ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ได้มาจากผู้ฝึกอบรมเพียงอย่างเดียว เรารู้ปัญหาของคนทำงาน.เราเริ่มต้นโครงการ ส่งเสริมการทำงานอย่างมีความสุข.เราใช้ประสบการณ์จากกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร NPO

เนื่องจากญี่ปุ่นประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานในปัจจุบัน

มีปัญหามากมายเกี่ยวกับการทำงานต่อผู้มาฝึกอบรม

◎ค่าแรงต่ำมาก/ไม่จ่ายค่าแรงตามตกลง
◎ใช้แรงงานเกินเวลา,ละเมิดสิทธิ์
◎งานที่ทำจริงไม่ตรงกับที่ทำสัญญาไว้
◎เสียเงินให้กับบริษัทจัดหางานสูงเกินไป
◎การใช้ชีวิตในญี่ปุ่นลำบากเพราะมีอุปสรรคเรื่องภาษาและวัฒนธรรม

ระบบทักษะเฉพาะทางสามารถแก้ไขปัญหาได้หรือไม่

เพื่อเป็นการแก้ไขสถานการณ์ข้างต้น, ทำให้มีการออกระบบใหม่ (ระบบการฝึกอบรมทักษะเฉพาะทาง)ขึ้นมา
ท่านจะได้รับค่าตอบแทนเหมือนชาวญี่ปุ่นทั่วไปหรือมากกว่า งานที่ทำก็เหมือนคนญี่ปุ่นเช่นกัน และไม่ตำกว่าค่าแรงขั้นต่ำหรือมากกว่าที่กฏหมายกำหนด
ถ้าสถานที่ทำงานไม่ดีหรือไม่ตรงกับตกลงไว้ทีแรก ท่านสามารถขอเปลี่ยนสถานที่ทำงานได้ นอกจากนั้นก็มีการปรับปรุงกฏระเบีบบต่าง ๆ ซึ่งคาดว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้เช่นกัน

ถึงแม้ว่าจะมีระเบียบและกฏหมายใหม่ออกมา,แต่ว่าการใช้ชีวิตอยู่ในญี่ปุ่นก็ไม่ใช้เรื่องที่ง่ายสำหรับผู้ฝึกอบรมและคนทำงานต่างชาติ. YOU-Iสามารถช่วยคุณได้

วีซ่าทักษะเฉพาะทาง คือ

วีซ่าทักษะเฉพาะทาง เป็นวีซ่าชนิดใหม่ที่เริ่มใช้ตั้งแต่ เมษายน คศ.2019 เพื่อเพิ่มคนทำงานในญี่ปุ่น ซึ่งในวีซ่าชนิดนี้มีหลากหลายวิชาชีพ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการให้ความช่วย
เหลือคนงานชาวต่างชาติ ยินดีให้คำปรึกษา