สายสัมพันธ์ของคนกลุ่มเล็กๆ, สู่สายสัมพันธแห่งโลกกว้าง
YOU-I (ยู-ไอ)เริ่มก่อตั้งในปี2006 เป็นกลุ่มที่สนับสนุนงานแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศมีจุดศูนย์กลางในจังหวัดอิชิกาวะ และเติบโตเป็นระองค์กร 2008 เราเห็นความสําคัญความรู้ความสามารถทางด้านภาษาของคนในพื้นที่,และจุดประสงค์หลักเพื่อช่วยชาวต่างชาติในพื้นที่ให้ได้มีส่วนร่วมสร้างสรรค์ชุมชน
YOU-I ได้รับรางวัลชมเชยด้านการทำงานและการสนับสนุนงานแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศของจังหวัดอิชิกาวะ
รางวัลส่งเสริมงานแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศจากสมาคมนานาชาติอิชิกาวะ (ธันความ คศ.2016)
รางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัดอิชิกาวะ คุณมาซาโนริ ทานิโมโต (พฤศจิกายน คศ.2017)

YOU-I JAPAN Co., Ltd.
Kazuo Yamada, ประธานกรรมการ

จุดเริ่มต้นขององค์กรนี้คือการสร้างสถานที่ที่ชาวต่างชาติสามารถมารวมตัวกันได้โดยไม่แบ่งชนชั้น ในขณะที่มีการรวมตัวและวางแผนทำกิจกรรมต่างๆนั้น, ข้าพเจ้าก็ตระหนักถึงความสามารถของพวกเขา และเล็งเห็นถึงความสำคัญของ "การมีส่วนร่วมในท้องถิ่น" ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักและเป็นสิ่งที่ YOU-Iสามารถทำได้

การสร้างรายได้สำหรับองค์กร NPO ถือว่าเป็นเรื่องยาก, แต่เรามีจุดแข็ง,รายได้ของเราเริ่มต้นจาก ”งานบริการภาษานานาชาติ” เราเริ่มต้นจากการเสนอบริการต่อหน่วยงานราชการและเอกชน, จากนั้นเราก็ให้ความช่วยเหลือด้านภาษากับชาวต่างชาติ และบริษัทต่าง ๆ ที่ประสบปัญหา เป็นการเพิ่มหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือขึ้นมาอีกด้วย ผลจากการช่วยเหลือทำให้เรามีรายได้สำหรับบริหารงาน และสร้างความมั่นคงให้กับองค์กร, ทำให้เราสามารถให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนได้มากยิ่งขึ้น. นอกจากนี้เรายังมีเครือข่ายในต่างประเทศ ที่เป็นสมาชิกของเราที่กลับไปอยู่ประเทศของตนเองอีกด้วย

เมื่อไม่นานมานี้ มีปัญหามากมายที่เกิดขึ้นจาก ผู้ฝึกอบรมทางเทคนิคและคาดว่าจะมีเพิ่มขึ้นอีก.

และเมื่อเมษายน 2019 มีการปรับปรุงกฎหมายควบคุมการเข้าเมือง (วีซ่าทักษะเฉพาะทาง) ซึ่งมีการคาดการณ์ถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

จากประสบการณ์ 15 ปีที่เราสั่งสมมา 『ความรู้ของ "ชาวต่างชาติในพื้นที่ที่สามารถช่วย เหลือชาวต่าวชาติด้วยกัน" 』 『ความเชื่อถือได้ของ "เครือข่ายของเราในต่างประเทศ" 』 สิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญในการให้ความช่วยเหลือผู้คนได้ซึ่งตรงกับนโยบายที่เราตั้งไว้. ในการนี้เราก่อตั้งองค์การในรูปบริษัทขึ้นมา เพื่อช่วยสนับสนุนงานในส่วนที่ NPOไม่สามารถเข้าถึงได้ เพื่อตอบสนองทุกๆความต้องการให้ได้มากที่สุด

ติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการให้ความช่วย
เหลือคนงานชาวต่างชาติ ยินดีให้คำปรึกษา